Công bố TCCS 03 - VNISA Kiến tạo môi trường an toàn cho trẻ em Ra mắt Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng
Về chúng tôi
Tầm nhìn
Vì sự an toàn, hạnh phúc của trẻ em trên không gian mạng.
Sứ mệnh
* Kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chung mục tiêu bảo vệ trẻ em an toàn trên không gian mạng.
* Đồng hành, thúc đẩy các hoạt động bảo vệ, hỗ trợ trẻ em Việt Nam tương tác sáng tạo, an toàn trên không gian mạng.
* Xây dựng hệ sinh thái toàn diện bảo vệ an toàn, hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên không gian mạng.